Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu środowiska morskiego Bałtyku, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości wód Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz jego ochrony przed zanieczyszczeniem. Obowiązek badania i oceny jakości środowiska morskiego Bałtyku wynika z zobowiązań sprawozdawczych Polski określonych w Konwencji "O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego". Zgodnie z definicją ramowej dyrektywy ws. strategii morskiej, wody morskie dla których państwa członkowskie opracowują strategie morskie (w tym ocenę jego stanu i okresowy przegląd a w razie potrzeby aktualizację oraz programy monitorowania i okresowy przegląd a w razie potrzeby aktualizację) obejmują „wody, dno morskie i skałę macierzystą znajdujące się po stronie morza od linii podstawowej, od której mierzony jest zasięg morza terytorialnego aż do najdalej położonego obszaru wód terytorialnych i rozciągające się aż do najdalej położonego obszaru (zasięg granicy wyłącznej strefy ekonomicznej), na którym państwo członkowskie ma lub wykonuje prawa jurysdykcyjne”. Jednocześnie ocena jakości wód Bałtyku - odbiornika zanieczyszczeń odprowadzanych z obszaru jego zlewni, jest wykorzystywana dla potrzeb zarządzania i oceny skuteczności ochrony zasobów wodnych. Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Bałtyku prowadzone na poziomie kraju stanowią polski wkład w międzynarodowy "Zintegrowany Program Monitoringu Morza Bałtyckiego COMBINE". Obejmują one monitoring strefy głębokowodnej (stacje badawcze w rejonie Głębi Gotlandzkiej, Bornholmskiej i Gdańskiej) oraz uzupełniający program badań strefy przybrzeżnej, zatok i zalewów (Zatoka Gdańska i Pomorska, Zalew Wiślany i Szczeciński w punktach nieobjętych monitoringiem w ramach zadania badania i ocena wód przejściowych i przybrzeżnych) wobec programu realizowanego w ramach podsystemu monitoring jakości wód powierzchniowych. W ramach programu wykonywane są badania warunków fizyko-chemicznych, tj.: temperatura, zasolenie, stężenie tlenu, widoczność krążka Secchiego, zawartość biogenów, metali ciężkich i trwałych związków organicznych. Prowadzone są także obserwacje parametrów biologicznych środowiska morskiego, tj. fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, ichtiofauna oraz poziomu substancji szkodliwych w wodzie i organizmach morskich, zawartości radionuklidów w wodzie i osadach, odpadów w toni wodnej i na plaży oraz hałasu podwodnego pochodzenia antropogenicznego. Na podstawie uzyskiwanych danych dokonywane są roczne oceny stanu środowiska Bałtyku.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-06-12
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu środowiska morskiego Bałtyku (baza źródłowa funkcjonuje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki oceanograficzno-geograficzne (OF) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i OF dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines oraz D2.8.III.15 INSPIRE Data Specification on Oceanographic geographical features – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu. Doatkowo obserwacje zostały pogrupowanie tematycznie.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_chlorofil.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_fitobentos.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_fitoplankton.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_fizykochemia.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_subniebezpieczne_biota.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_subniebezpieczne_osady.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_subniebezpieczne_woda.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_zoobentos.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_combine_om_observation_zooplankton.zip Pobierz