Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu jakości powietrza - stężeń zanieczyszczeń, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska na potrzeby realizacji art. 88-90 ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych transponujących przepisy dyrektyw UE 2008/50/WE i 2004/107/WE. Obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, monitoring tła miejskiego pod kątem WWA w PM10, pomiary na stacjach tła zanieczyszczenia atmosfery: stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA w PM10 oraz rtęcią w stanie gazowym, pomiary składu chemicznego pyłu PM2,5, pomiary prekursorów ozonu; pomiary EMEP i GAW (WMO) i HELCOM.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-10-31
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane pochodzą ze zbiorów GIOŚ raportowanych do Komisji Europejskiej (KE) w zakresie monitoringu jakości powietrza, które gromadzone są w Repozytorium danych Europejskiej Agencji Środowiska (CDR EEA). Dane źródłowe dotyczące monitoringu jakości powietrza gromadzone są w dziedzinowej bazie danych GIOŚ JPOAT 2.0. Dane raportowane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF), Warunki atmosferyczne (AC), Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz Jednostki sprawozdawcze (AM) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF, AC oraz AM dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines, D2.8.III.13-14 INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines oraz D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu. Dane obserwacyjne podzielone są ze względu na rok wykonania obserwacji. Ze względów technicznych dane roczne obserwacyjne są podzielone na 2 części (oznaczenie p1 oraz p2).

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_EnvironmentalMonitoringNetwork.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_ManagementRestrictionOrRegulationZone.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2013_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2013_p2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2014_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2014_p2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2015_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2015_p2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2016_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2016_p2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2017_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2017_p2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2018_p1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_aqd_om_observation_2018_p2.zip Pobierz