Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża, które są elementem podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża, w ujęciu przestrzennym i czasowym. Informacje o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi deponowanymi z powietrza mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i ocenie skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także przy opracowywaniu bilansu nawozowego w gospodarce wodnej i leśnej. System monitoringu funkcjonuje na bazie automatycznych kolektorów stacjonarnych (eksponowanych tylko w czasie trwania opadów). Badania obejmują zbieranie próbek opadów atmosferycznych i analizowanie ich w cyklach miesięcznych. Dodatkowo w oddzielnych kolektorach zbierane są również próbki dobowe opadów do pomiaru wartości pH wykonywanego bezpośrednio na stacjach.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-12-13
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych JPOAT2.0 prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki meteorologiczno-geograficzne (MF) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i MF dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines i D2.8.III.13-14 Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_chem_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_chem_EnvironmentalMonitoringNetwork.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_chem_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_chem_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_chem_om_observation.zip Pobierz