Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu są całodobowe pomiary promieniowania gamma oraz radioaktywności aerozoli powietrza i opadu całkowitego w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB dla oceny sytuacji radiacyjnej w Polsce. Sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB obejmuje 9 stacji pomiarowych i jest częścią systemu oceny sytuacji radiacyjnej kraju, koordynowanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wyniki pomiarów uzyskane w ramach sieci służą do bieżącej oceny stopnia skażenia promieniotwórczego atmosfery na obszarze kraju oraz wczesnego ostrzegania ludności przed niebezpieczeństwem radiacyjnym. Program pomiarowy dla sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych przewiduje następujące pomiary: ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu na wysokości 1m od podłoża z rejestracją wartości średnich godzinnych i dobowych; ciągły pomiar radioaktywności próbek aerozoli powietrza; pomiary globalnej aktywności beta próbek dobowych i miesięcznych opadu całkowitego; spektrometryczne pomiary aktywności Cs-137 i wybranych naturalnych izotopów gamma-promieniotwórczych w próbkach zbiorczych miesięcznego opadu całkowitego; radiochemiczne oznaczanie Sr-90 w próbkach zbiorczych miesięcznego opadu całkowitego.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-11-27
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu promieniowania jonizującego – Wykrywanie skażeń promieniotwórczych (baza źródłowa funkcjonuje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki meteorologiczno-geograficzne (MF) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i MF dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines i D2.8.III.13-14 Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit-air-radioactive_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit-air-radioactive_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_radioactive_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_radioactive_om_observation.zip Pobierz