Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu hałasu, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu hałasu Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla społeczeństwa oraz dla potrzeb ochrony przed hałasem realizowanej w szczególności poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, takie jak strategiczne mapy hałasu i programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie. W ramach bazy EHAŁAS gromadzone są dane dotyczące hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, wykonywane w ramach prac własnych, jak i pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych zobowiązanych prawnie do ich przekazywania do GIOŚ (od 01.01.2019r.) oraz dane z wykonanych strategicznych map hałasu.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2022-03-28
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych EHAŁAS prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu hałasu. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu. Zdolność obserwacyjna podzielona jest ze względu na observedProperty (obserwowana właściwość). Oznaczenie observedProperty: 1 - LAeqD, 2 - LAeqN, 21 - LD, 22 - LW, 3 - LDWN, 4 - LN.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_1.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_2.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_21.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_22.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_3.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_ObservingCapability_observedproperty_4.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring hałasu w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_noise_om_observation.zip Pobierz