Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu chemizmu gleb ornych Polski, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem prowadzonych badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich, począwszy od 1995 roku, w ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju. W wyznaczonych punktach pomiarowych pobierane są próby profili glebowych a następnie oznaczane następujące wskaźniki: skład granulometryczny (8 frakcji), % próchnicy, % CaCO3, pH, kwasowość hydrolityczna, kwasowość wymienna, zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu (P2O5), potasu (K2O), magnezu (Mg) i siarki (S-SO4), zawartości: azotu ogólnego, węgla organicznego, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wymiennego wapnia, potasu, magnezu i sodu, przewodnictwo elektryczne i radioaktywność. Obliczane są również: stosunek C : N, zasolenie gleby, kationowa pojemność sorpcyjna, suma zasad wymiennych oraz stopień wysycenia kationami zasadowymi. W próbkach glebowych oznaczana jest również zawartość całkowitych form: wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, fosforu, manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, berylu, boru, strontu i lantanu.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-10-31
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych MCG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu chemizmu gleb ornych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Gleba (SO) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i SO dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines oraz D2.8.III.3 Data Specification on Soil – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu. Zdolność obserwacyjna podzielona jest ze względu na rok wykonania obserwacji.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_EnvironmentalMonitoringActivity.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_EnvironmentalMonitoringNetwork.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_ObservingCapability_2005_2009.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_ObservingCapability_2010_2014.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_ObservingCapability_2015_2019.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring chemizmu gleb ornych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_soil_chem_om_observation.zip Pobierz