Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Głównym celem prowadzonego monitoringu przyrodniczego jest określenie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie wyróżnionych w kraju regionów biogeograficznych. Dla Polski wyróżnia się region kontynentalny, region alpejski oraz morski obszar bałtycki. Celem monitoringu jest również dostarczenie danych umożliwiających opracowanie raportów przekazywanych co 6 lat Komisji Europejskiej (KE), o stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim. W raportach tych ocenia się dla gatunków zasięg, populację, siedlisko gatunku oraz perspektywy ochrony. Natomiast dla siedlisk przyrodniczych ocenia się zasięg, powierzchnię, strukturę i funkcje siedliska, jak również perspektywy ochrony. Założeniem monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków jest gromadzenie informacji pozwalającej na określenie ich aktualnego stanu ochrony w kontekście zmian zachodzących na skutek różnego rodzaju antropogenicznych i naturalnych oddziaływań i prognozowanych zagrożeń, a także dotychczasowych sposobów ochrony. W przypadku siedlisk przyrodniczych chodzi tu o stan i zmiany zachodzące w zasięgu ich występowania, zajmowanej powierzchni oraz strukturze i funkcji, a w przypadku gatunków - o stan i zmiany zachodzące w ich zasięgach, wielkości i strukturze populacji oraz powierzchni i jakości siedlisk, z którymi są związane. Badania są prowadzone na powierzchniach próbnych (tzw. stanowiskach monitoringowych) na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Warunki udostępniania
Publiczny dostęp do zbiorów jest ograniczony ze względu na ochronę środowiska, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsca występowania rzadkich gatunków; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-10-31
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych SI MGSP prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_om_observation.zip Pobierz