Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk morskich, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wdrożenia monitoringu gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich jest sprostanie wymogom polskiego i paneuropejskiego prawodawstwa, dzięki któremu, wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych morskich służą do śledzenia skuteczności działań ochronnych. Monitoring gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich swym zasięgiem obejmuje gatunki i siedliska przyrodnicze związane z obszarami morskimi, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000. Prowadzenie monitoringu jest obowiązkiem wynikającym z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651) o ochronie przyrody, która implementuje zapisy Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej).

Warunki udostępniania
Publiczny dostęp do zbiorów jest ograniczony ze względu na ochronę środowiska, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsca występowania rzadkich gatunków; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-10-31
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych SI MGiSM prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines. Zbiór danych jest podzielony na oddzielne pliki XML/GML, ze względu na typ obiektu. Dane obserwacyjne podzielone są ze względu na typ wyniku obserwacji.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_marine_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_marine_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_marine_om_observation_count.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_marine_om_observation_quantity.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_species_habitats_marine_om_observation_text.zip Pobierz