Cofnij

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Zbiór danych przestrzennych dotyczy Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, który stanowi narzędzie umożliwiające społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku, w zakresie uwolnień do powietrza, wody, gleby, transferów zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i odpadów, pochodzących z zakładów, w których prowadzona jest działalność określona w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1). Rozporządzenie to wykonuje na poziomie Wspólnoty Europejskiej Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, który powstał w celu spełnienia zapisów Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-10-31
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych PRTR prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe (PF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu PF dostępne są w specyfikacji D2.8.III.8 INSPIRE Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines.