Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą ze zbiorów GIOŚ raportowanych do Komisji Europejskiej (KE) w zakresie monitoringu jakości powietrza, które gromadzone są w Repozytorium danych Europejskiej Agencji Środowiska (CDR EEA). Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-06
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu jakości powietrza - stężeń zanieczyszczeń, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska na potrzeby realizacji art. 88-90 ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych transponujących przepisy dyrektyw UE 2008/50/WE i 2004/107/WE. Obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, monitoring tła miejskiego pod kątem WWA w PM10, pomiary na stacjach tła zanieczyszczenia atmosfery: stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA w PM10 oraz rtęcią w stanie gazowym, pomiary składu chemicznego pyłu PM2,5, pomiary prekursorów ozonu; pomiary EMEP i GAW (WMO) i HELCOM.