Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring ptaków" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring ptaków" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych MPP prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu ptaków. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usług WFS w schematach aplikacyjnych INSPIRE: schemat Environmental Monitoring Facilities (EF) (http://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-birds-ef/wfs?request=GetCapabilities&version=2.0.0&service=wfs), schemat Species distribution (SD) (http://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-birds-sd/wfs?request=GetCapabilities&version=2.0.0&service=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Publiczny dostęp do zbiorów jest ograniczony ze względu na ochronę środowiska, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsca występowania rzadkich gatunków
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-11
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring ptaków

Zbiór danych przestrzennych dotyczy Monitoringu Ptaków Polski, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nadrzędnym celem programu jest monitorowanie stanu populacji możliwie dużej liczby gatunków ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. W ramach rozbudowanego systemu monitoringiem objęto prawie 20% powierzchni kraju, oraz około 170 gatunków ptaków lęgowych, 24 gatunki ptaków zimujących, 3 gatunki ptaków wędrownych, w tym 42 gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Każdy z programów wykorzystuje metodykę dostosowaną do specyfiki monitorowanej grupy gatunków lub pojedynczych gatunków ptaków. Obserwacje prowadzone są na powierzchniach próbnych o zróżnicowanych w zależności od programu wymiarach: kwadratach 10x10, 2x2 i 1x1 km oraz transektach (polilinie) lub obiektach (poligony). Monitoring ptaków dostarcza coroczne, reprezentatywne dla obszaru Polski, wskaźniki stanu populacji wybranych gatunków ptaków lęgowych. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą zmian trzech parametrów: liczebności, rozpowszechnienia i rozrodu.