Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring pól elektromagnetycznych" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring pól elektromagnetycznych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych JELMAG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu pól elektromagnetycznych. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-electromagnetic-fields/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2021-07-07
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring pól elektromagnetycznych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM), który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych jest ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.