Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring lasów" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring lasów" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu lasów (baza źródłowa funkcjonuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL)). Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (http://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-forests-ef/wfs?request=GetCapabilities&version=2.0.0&service=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-08-24
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring lasów

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu lasów, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring ten jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Celem monitoringu lasów jest zapewnienie informacji o stanie zdrowotnym lasów i procesach powodujących odkształcenia w ich strukturze i funkcjonowaniu, na potrzeby kształtowania polityki leśnej i zarządzania ekosystemami leśnymi dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego kraju. Monitoring realizowany jest w sieci stałych powierzchni obserwacyjnych: „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne I rzędu (SPO I)”, „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne II rzędu (SPO II)” oraz „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne Monitoringu Intensywnego (SPO MI)”. Podstawowy program badań obejmuje następujące wskaźniki: stanowisko biosocjalne, pomiar pierśnicy drzew, defoliacja, długość igliwia lub wielkość liści, kwitnienie, liczba roczników igliwia, ocienienie korony, odbarwienie, pędy wtórne, struktura przyrostu pędów, typ przerzedzenia korony, udział martwych gałęzi, urodzaj nasion, widoczność korony, symptomy i przyczyny uszkodzenia.