Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości wód podziemnych" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości wód podziemnych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu jakości wód podziemnych (baza źródłowa funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)). Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-06
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości wód podziemnych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu jakości wód podziemnych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości wód Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Badania monitoringowe prowadzone są w trzech skalach przestrzennych: ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej. Główną rolę pełni monitoring ogólnokrajowy spełniający wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który jest prowadzony w oparciu o krajową sieć pomiarową obejmującą wszystkie jednolite części wód podziemnych wydzielone na terenie kraju. Badania stanu chemicznego wód podziemnych będą prowadzone w ramach: monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego. Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych służą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych. W ramach zbioru publikowane są wyłącznie wyniki pomiarów.