Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych SI MGSP prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-species-habitats/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Publiczny dostęp do zbiorów jest ograniczony ze względu na ochronę środowiska, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsca występowania rzadkich gatunków; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2022-07-19
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Głównym celem prowadzonego monitoringu przyrodniczego jest określenie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie wyróżnionych w kraju regionów biogeograficznych. Dla Polski wyróżnia się region kontynentalny, region alpejski oraz morski obszar bałtycki. Celem monitoringu jest również dostarczenie danych umożliwiających opracowanie raportów przekazywanych co 6 lat Komisji Europejskiej (KE), o stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim. W raportach tych ocenia się dla gatunków zasięg, populację, siedlisko gatunku oraz perspektywy ochrony. Natomiast dla siedlisk przyrodniczych ocenia się zasięg, powierzchnię, strukturę i funkcje siedliska, jak również perspektywy ochrony. Założeniem monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków jest gromadzenie informacji pozwalającej na określenie ich aktualnego stanu ochrony w kontekście zmian zachodzących na skutek różnego rodzaju antropogenicznych i naturalnych oddziaływań i prognozowanych zagrożeń, a także dotychczasowych sposobów ochrony. W przypadku siedlisk przyrodniczych chodzi tu o stan i zmiany zachodzące w zasięgu ich występowania, zajmowanej powierzchni oraz strukturze i funkcji, a w przypadku gatunków - o stan i zmiany zachodzące w ich zasięgach, wielkości i strukturze populacji oraz powierzchni i jakości siedlisk, z którymi są związane. Badania są prowadzone na powierzchniach próbnych (tzw. stanowiskach monitoringowych) na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.