Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych SI MGiSM prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-species-habitats-marine/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Publiczny dostęp do zbiorów jest ograniczony ze względu na ochronę środowiska, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsca występowania rzadkich gatunków; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-11
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk morskich, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wdrożenia monitoringu gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich jest sprostanie wymogom polskiego i paneuropejskiego prawodawstwa, dzięki któremu, wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych morskich służą do śledzenia skuteczności działań ochronnych. Monitoring gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich swym zasięgiem obejmuje gatunki i siedliska przyrodnicze związane z obszarami morskimi, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000. Prowadzenie monitoringu jest obowiązkiem wynikającym z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651) o ochronie przyrody, która implementuje zapisy Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej).