Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, stanowiacego źródło informacji o zakładach, na terenie których składowane są substancje niebezpieczne. Kategorie i ilości tych substancji zostały określone w załączniku I do dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami (tzw. dyrektywy SEVESO III) prowadzonej przez GIOŚ. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2024-06-04
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

Zbiór danych przestrzennych dotyczy rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, stanowiącego źródło informacji o zakładach, na terenie których składowane są substancje niebezpieczne. Kategorie i ilości tych substancji zostały określone w załączniku I do dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami (tzw. dyrektywy SEVESO III).