Nazwa zbioru:

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe z bazy danych gromadzącej informacje o zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe (PF) opisanym w specyfikacji D2.8.III.8 INSPIRE Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6798/seveso

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, stanowiącego źródło informacji o zakładach, na terenie których składowane są substancje niebezpieczne. Kategorie i ilości tych substancji zostały określone w załączniku I do dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami (tzw. dyrektywy SEVESO III).

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-07-03

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok