Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu jakości powietrza w zakresie pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską (bazy dziedzinowe funkcjonują w Instytucie Geofizyki PAN oraz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB)). Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-air-03-strat/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-18
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej

Zbiór danych przestrzennych dotyczy pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską, prowadzonych w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem prowadzonych pomiarów jest zapewnienie informacji umożliwiających ocenę skuteczności działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej podejmowanych przez społeczność międzynarodową w ramach protokołów do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, ustalających zakres i harmonogramy eliminowania substancji niszczących warstwę ozonową. Badania są realizowane w oparciu o sieć krajową, która jest elementem Światowego Systemu Obserwacji Ozonu (GO3OS) i obejmują: codzienne pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze za pomocą spektrofotometrów Dobsona i Brewera oraz w dni bezchmurne rozkładu pionowego ozonu metodą Umkehr na stacji Belsk, pomiary profili ozonowych metodą sondażową średnio raz w tygodniu na stacji Legionowo, wyznaczanie pól całkowitej zawartości ozonu nad Europą metodą obserwacji satelitarnych, pomiary natężenia promieniowania UV-B. Na podstawie uzyskanych danych jest dokonywana ocena stanu warstwy ozonowej oraz promieniowania UV-B dla Polski w powiązaniu z oceną stanu warstwy ozonowej w skali globalnej.