Cofnij

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej

Zbiór danych przestrzennych dotyczy pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską, prowadzonych w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem prowadzonych pomiarów jest zapewnienie informacji umożliwiających ocenę skuteczności działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej podejmowanych przez społeczność międzynarodową w ramach protokołów do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, ustalających zakres i harmonogramy eliminowania substancji niszczących warstwę ozonową. Badania są realizowane w oparciu o sieć krajową, która jest elementem Światowego Systemu Obserwacji Ozonu (GO3OS) i obejmują: codzienne pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze za pomocą spektrofotometrów Dobsona i Brewera oraz w dni bezchmurne rozkładu pionowego ozonu metodą Umkehr na stacji Belsk, pomiary profili ozonowych metodą sondażową średnio raz w tygodniu na stacji Legionowo, wyznaczanie pól całkowitej zawartości ozonu nad Europą metodą obserwacji satelitarnych, pomiary natężenia promieniowania UV-B. Na podstawie uzyskanych danych jest dokonywana ocena stanu warstwy ozonowej oraz promieniowania UV-B dla Polski w powiązaniu z oceną stanu warstwy ozonowej w skali globalnej.

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-12-18
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu jakości powietrza w zakresie pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską (bazy dziedzinowe funkcjonują w Instytucie Geofizyki PAN oraz IMGW-PIB). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki atmosferyczne (AC) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i AC dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines i D2.8.III.13-14 INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines.

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_03_strat_EnvironmentalMonitoringFacility.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_03_strat_featureOfInterest.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_03_strat_ObservingCapability.zip Pobierz
Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej w układzie EPSG:4258 (GML) - monit_air_03_strat_om_observation.zip Pobierz