Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych JPOAT2.0 prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-air-chem/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2019-12-13
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża, które są elementem podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża, w ujęciu przestrzennym i czasowym. Informacje o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi deponowanymi z powietrza mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i ocenie skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także przy opracowywaniu bilansu nawozowego w gospodarce wodnej i leśnej. System monitoringu funkcjonuje na bazie automatycznych kolektorów stacjonarnych (eksponowanych tylko w czasie trwania opadów). Badania obejmują zbieranie próbek opadów atmosferycznych i analizowanie ich w cyklach miesięcznych. Dodatkowo w oddzielnych kolektorach zbierane są również próbki dobowe opadów do pomiaru wartości pH wykonywanego bezpośrednio na stacjach.