Definicje

 • Infrastruktura informacji przestrzennej
  Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Dane przestrzenne
  Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Zbiór danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Metadane
  Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Usługi danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
 • Harmonizacja zbiorów danych
  Zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
 • Organ wiodący
  Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem wiodącym w temacie danych przestrzennych III.7 – Urządzenia do monitorowania środowiska. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489