Definicje

 • Państwowy Monitoring Środowiska
  Według art. 23 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995) Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska.
 • Infrastruktura informacji przestrzennej
  Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 • Dane przestrzenne
  Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 • Zbiór danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 • Metadane
  Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 • Usługi danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 • Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych
  Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona.
 • Harmonizacja zbiorów danych
  Zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.
 • Organ wiodący
  Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem wiodącym w temacie danych przestrzennych III.7 – Urządzenia do monitorowania środowiska.