Wytyczne techniczne

Standardy/normy ISO

Za tworzenie oraz publikację norm i standardów w tym geoinformacyjnych, odpowiedzialne są organizacje normalizacyjne na poziomie światowym, europejskim i krajowym:

W ramach wyżej wymienionych jednostek zostały powołane komitety techniczne dedykowane geoinformacji:

Wymienione organizacje opracowały i opublikowały łącznie kilkadziesiąt norm i standardów w obszarze szeroko rozumianej geoinformacji.

Z punktu widzenia wdrażania IIP kluczowe znaczenie mają normy z serii 19100 w tym najważniejsze z nich:

Standardy OGC

Obok organizacji normalizacyjnych, podstawową rolę w kreowaniu standardów geoinformacyjnych odgrywają organizacje non-profit zrzeszające ekspertów, ośrodki naukowe, instytucje w tym agencje rządowe oraz przedsiębiorstwa związane z tworzeniem rozwiązań GIS.

Głównym dostawcą standardów technicznych na poziomie specyfikacji implementacyjnych jest:

Głównym celem konsorcjum jest rozwijanie, publikacja i implementacja otwartych standardów dla danych i usług danych przestrzennych. Część z tych standardów staje się podstawą norm ISO.

Z punktu widzenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej kluczowe znaczenie mają standardy:

Standardy W3C

Istotą wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest swobodny dostęp do zasobów danych przestrzennych wraz z metadanymi w środowisku sieci komputerowych (Intranet/Internet).

Takie podejście determinuje wykorzystywanie w systemach i rozwiązaniach aplikacyjnych, powszechnie stosowanych technologii bazodanowych, serwerowych i WWW.

Stosowane technologie to między innymi:

  • metody i protokoły komunikacji serwer – klient w tym metody GET, POST, http itp.,
  • języki komunikacji i wymiany danych w tym XML,
  • technologie prezentacji danych w środowisku WWW – np. HTML itp..

Podobnie jak w przypadku geoinformacji, wdrażanie rozwiązań opartych na w/wym. technologiach musi uwzględniać istniejące standardy techniczne.

Organizacją wyznaczającą, tworzącą i publikującą główne standardy w tym zakresie (komunikacji w środowisku WWW) jest:

Podstawowe standardy wykorzystywane w budowie IIP to między innymi:

  • HTML & CSS
  • Protocols
  • XML Technology