Dataset name:

Habitat types range (Art. 17 Habitats Directive)

The history of creating a harmonized spatial data set

Zgodnie z postanowieniami art. 17 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przekazywania Komisji Europejskiej co 6 lat sprawozdania z postępów we wdrażaniu dyrektywy 92/43/EWG. Fakultatywnym elementem przekazywanego sprawozdania jest zestaw danych przestrzennych dotyczący zasięgu poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych w danym okresie sprawozdawczym. Zasób zasięg typów siedlisk 2013-2018 został sporządzony poprzez integrację informacji będących w posiadaniu następujących organów: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sprawozdanie z art. 17 zostało przesłane do Komisji Europejskiej w terminie wyznaczonym na jego złożenie.

Unique Resource Identifier

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.8922/habitats-range

Data access

Dataset description:

Zbiór danych dotyczy zasięgu w Polsce siedlisk wymienionych w załączniku I do dyrektywy siedliskowej(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Zasięg przedstawiono w siatce kwadratów 10×10 km. Zbiór danych odpowiada informacjom przekazanym zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej za lata 2013-2018.

Collection creation date: 2019-08-27

Collection modification date: ---

Collection update frequency: not applicable

INSPIRE theme