Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring chemizmu gleb ornych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych MCG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu chemizmu gleb ornych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Gleba (SO) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i SO dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines oraz D2.8.III.3 Data Specification on Soil – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6327/monit-soil-chem

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych
  Usługa pobierania
WFS
  Usługa pobierania

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu chemizmu gleb ornych Polski, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem prowadzonych badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich, począwszy od 1995 roku, w ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju. W wyznaczonych punktach pomiarowych pobierane są próby profili glebowych a następnie oznaczane następujące wskaźniki: skład granulometryczny (8 frakcji), % próchnicy, % CaCO3, pH, kwasowość hydrolityczna, kwasowość wymienna, zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu (P2O5), potasu (K2O), magnezu (Mg) i siarki (S-SO4), zawartości: azotu ogólnego, węgla organicznego, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wymiennego wapnia, potasu, magnezu i sodu, przewodnictwo elektryczne i radioaktywność. Obliczane są również: stosunek C : N, zasolenie gleby, kationowa pojemność sorpcyjna, suma zasad wymiennych oraz stopień wysycenia kationami zasadowymi. W próbkach glebowych oznaczana jest również zawartość całkowitych form: wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, fosforu, manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, berylu, boru, strontu i lantanu.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: 1995-01-01

Data modyfikacji zbioru: 2022-06-13

Częstotliwość aktualizacji zbioru: raz na 5 lat