Zbiory danych GIOŚ pogrupowane wg tematów INSPIRE

Na tej stronie znajduje się lista wszystkich zbiorów publikowanych w ramach projektu <a href="/portal">GIOŚ INSPIRE</a>.

Zbiory są prezentowane według grup tematycznych <a href="/portal">INSPIRE</a>. Dodatkowo lista wszystkich usług sieciowych dla tych zbiorów znajduje się na stronie <a href="/portal/uslugi-sieciowe/">Usługi sieciowe</a>.

Gleba

ikona: Gleba

Gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji, a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania wody.

Więcej informacji about theme: \"Gleba"

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

ikona: Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Zakłady przemysłowe, w tym obiekty objęte dyrektywą 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

Więcej informacji about theme: \"Obiekty produkcyjne i przemysłowe"

Warunki atmosferyczne

ikona: Warunki atmosferyczne

Warunki fizyczne w atmosferze. Obejmują dane przestrzenne oparte na pomiarach, modelach lub na kombinacji tych dwóch elementów, a także lokalizacje pomiarów.

Więcej informacji about theme: \"Warunki atmosferyczne"

Warunki oceanograficzno-geograficzne

ikona: Warunki oceanograficzno-geograficzne

Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fal itd.).

Więcej informacji about theme: \"Warunki oceanograficzno-geograficzne"

Hydrografia

ikona: Hydrografia

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami. W odpowiednich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz w formie sieci.

Więcej informacji about theme: \"Hydrografia"

Rozmieszczenie gatunków

ikona: Rozmieszczenie gatunków

Geograficzne rozmieszczenie występowania gatunków zwierząt i roślin pogrupowanych według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

Więcej informacji about theme: \"Rozmieszczenie gatunków"

Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

ikona: Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

Obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i (podtrzymującymi życie) funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom. Obejmują obszary lądowe i wodne wyróżniające się cechami geograficznymi, abiotycznymi i biotycznymi, czy to w całości naturalne czy też półnaturalne.

Więcej informacji about theme: \"Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne"

Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

ikona: Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod wysypiska śmieci, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i obszary zarządzania strefą brzegową.

Więcej informacji about theme: \"Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze"