Nazwa zbioru:

Rozmieszczenie gatunków ptaków 2013-2018 (Art. 12 Dyrektywa ptasia)

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Zgodnie z postanowieniami art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przekazywania Komisji Europejskiej co 6 lat sprawozdania z postępów we wdrażaniu dyrektywy 2009/147/WE. Elementem przekazywanego sprawozdania jest zestaw danych przestrzennych dotyczący rozmieszczenia gatunków ptaków w danym okresie sprawozdawczym. Zasób rozmieszczenie gatunków ptaków 2013-2018 został sporządzony poprzez integrację informacji będących w posiadaniu następujących organów: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sprawozdanie z art. 12 zostało przesłane do Komisji Europejskiej w terminie wyznaczonym na jego złożenie.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.8919/birds-distr

Dostęp do danych

Opis zbioru:

Zbiór danych dotyczy rozmieszczenia w Polsce gatunków ptaków objętych dyrektywą ptasią (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). Rozmieszczenie przedstawiono w siatce kwadratów 10×10 km. Zbiór danych odpowiada informacjom przekazanym zgodnie z art. 12 dyrektywy ptasiej za lata 2013-2018.

Data utworzenia zbioru: 2019-08-27

Data modyfikacji zbioru: ---

Częstotliwość aktualizacji zbioru: nie dotyczy

Temat INSPIRE