Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring jakości powietrza – Chemizm opadów atmosferycznych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych JPOAT2.0 prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki meteorologiczno-geograficzne (MF) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i MF dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines i D2.8.III.13-14 Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6316/monit-air-chem

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża, które są elementem podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża, w ujęciu przestrzennym i czasowym. Informacje o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi deponowanymi z powietrza mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i ocenie skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także przy opracowywaniu bilansu nawozowego w gospodarce wodnej i leśnej. System monitoringu funkcjonuje na bazie automatycznych kolektorów stacjonarnych (eksponowanych tylko w czasie trwania opadów). Badania obejmują zbieranie próbek opadów atmosferycznych i analizowanie ich w cyklach miesięcznych. Dodatkowo w oddzielnych kolektorach zbierane są również próbki dobowe opadów do pomiaru wartości pH wykonywanego bezpośrednio na stacjach.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2019-09-30

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok