Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring jakości powietrza – Stan warstwy ozonowej

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu jakości powietrza w zakresie pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską (bazy dziedzinowe funkcjonują w Instytucie Geofizyki PAN oraz IMGW-PIB). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Warunki atmosferyczne (AC) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i AC dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines i D2.8.III.13-14 INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6315/monit-air-03-strat

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy pomiarów stanu warstwy ozonowej i natężenia promieniowania UV-B nad Polską, prowadzonych w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem prowadzonych pomiarów jest zapewnienie informacji umożliwiających ocenę skuteczności działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej podejmowanych przez społeczność międzynarodową w ramach protokołów do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, ustalających zakres i harmonogramy eliminowania substancji niszczących warstwę ozonową. Badania są realizowane w oparciu o sieć krajową, która jest elementem Światowego Systemu Obserwacji Ozonu (GO3OS) i obejmują: codzienne pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze za pomocą spektrofotometrów Dobsona i Brewera oraz w dni bezchmurne rozkładu pionowego ozonu metodą Umkehr na stacji Belsk, pomiary profili ozonowych metodą sondażową średnio raz w tygodniu na stacji Legionowo, wyznaczanie pól całkowitej zawartości ozonu nad Europą metodą obserwacji satelitarnych, pomiary natężenia promieniowania UV-B. Na podstawie uzyskanych danych jest dokonywana ocena stanu warstwy ozonowej oraz promieniowania UV-B dla Polski w powiązaniu z oceną stanu warstwy ozonowej w skali globalnej.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-12-18

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok