Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring jakości wód podziemnych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu jakości wód podziemnych (baza źródłowa funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6466/monit-groundwater-chem

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu jakości wód podziemnych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości wód Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Badania monitoringowe prowadzone są w trzech skalach przestrzennych: ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej. Główną rolę pełni monitoring ogólnokrajowy spełniający wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który jest prowadzony w oparciu o krajową sieć pomiarową obejmującą wszystkie jednolite części wód podziemnych wydzielone na terenie kraju. Badania stanu chemicznego wód podziemnych będą prowadzone w ramach: monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego. Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych służą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych. W ramach zbioru publikowane są wyłącznie wyniki pomiarów.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2022-02-21

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok

Podsystem PMŚ