Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring lasów

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących monitoringu lasów (baza źródłowa funkcjonuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL)). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6467/monit-forests

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu lasów, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring ten jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Celem monitoringu lasów jest zapewnienie informacji o stanie zdrowotnym lasów i procesach powodujących odkształcenia w ich strukturze i funkcjonowaniu, na potrzeby kształtowania polityki leśnej i zarządzania ekosystemami leśnymi dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego kraju. Monitoring realizowany jest w sieci stałych powierzchni obserwacyjnych: „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne I rzędu (SPO I)”, „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne II rzędu (SPO II)” oraz „Stałe Powierzchnie Obserwacyjne Monitoringu Intensywnego (SPO MI)”. Podstawowy program badań obejmuje następujące wskaźniki: stanowisko biosocjalne, pomiar pierśnicy drzew, defoliacja, długość igliwia lub wielkość liści, kwitnienie, liczba roczników igliwia, ocienienie korony, odbarwienie, pędy wtórne, struktura przyrostu pędów, typ przerzedzenia korony, udział martwych gałęzi, urodzaj nasion, widoczność korony, symptomy i przyczyny uszkodzenia.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-08-24

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok

Podsystem PMŚ