Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring pól elektromagnetycznych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych JELMAG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu pól elektromagnetycznych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6322/monit-electromagnetic-fields

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM), który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych jest ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności.

Od 2021 roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów wykonawczych (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w  sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. 2020 poz. 2311) zmienił się zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Punkty pomiarowe wyznacza się dla każdego województwa w każdym mieście w ramach stałej sieci monitoringu w cyklu dwuletnim oraz w każdej gminie wiejskiej w ramach monitoringu badawczego w cyklu czteroletnim.

Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego przez okres 0,5 godziny w przedziale częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 40 GHz.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-11-21

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok