Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring pól elektromagnetycznych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych JELMAG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu pól elektromagnetycznych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6322/monit-electromagnetic-fields

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM), który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych jest ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2021-07-07

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok