Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring promieniowania jonizującego – Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego – Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6321/monit-waters-sediments

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest dostarczanie danych dotyczących zmian stanu radiacyjnego wód rzek i jezior poprzez systematyczną kontrolę stężeń Cs-137 i Sr-90 w wodach rzek i jezior oraz Cs-137, Pu-238 i Pu-239, 240 w osadach dennych. Pomiary badanych wielkości są wykonywane zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Pomiary skażeń promieniotwórczych prowadzone są w wodach i osadach dennych z rzek Wisły, Odry, Bugu, Narwi i Warty oraz w wodach i osadach dennych z sześciu wybranych jezior na terenie Polski: Wielkie Partęczyny (woj. kujawsko-pomorskie), Drawsko (woj. zachodnio-pomorskie), Wadąg (woj. warmińsko-mazurskie), Rogóźno (woj. lubelskie), Niesłysz (woj. lubuskie), Wigry (woj. podlaskie). Próbki wody pobierane są z głównego nurtu rzek oraz z pomostów jezior), natomiast próbki osadów dennych są uśrednioną próbką z trzech niezależnych pobrań. Próbki wody i osadów dennych pobierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-11-27

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok