Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring ptaków

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych MPP prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu ptaków. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) oraz Rozmieszczenie gatunków (SD) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF i SD dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines oraz D2.8.III.19 INSPIRE Data Specification on Species Distribution – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6324/monit-birds

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych
  Usługa pobierania
  Usługa pobierania
WFS
Adres usługi dla tematu: Urządzenia do monitorowania środowiskahttps://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-birds-ef/wfs?&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy Monitoringu Ptaków Polski, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nadrzędnym celem programu jest monitorowanie stanu populacji możliwie dużej liczby gatunków ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. W ramach rozbudowanego systemu monitoringiem objęto prawie 20% powierzchni kraju, oraz około 170 gatunków ptaków lęgowych, 24 gatunki ptaków zimujących, 3 gatunki ptaków wędrownych, w tym 42 gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Każdy z programów wykorzystuje metodykę dostosowaną do specyfiki monitorowanej grupy gatunków lub pojedynczych gatunków ptaków. Obserwacje prowadzone są na powierzchniach próbnych o zróżnicowanych w zależności od programu wymiarach: kwadratach 10×10, 2×2 i 1×1 km oraz transektach (polilinie) lub obiektach (poligony). Monitoring ptaków dostarcza coroczne, reprezentatywne dla obszaru Polski, wskaźniki stanu populacji wybranych gatunków ptaków lęgowych. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą zmian trzech parametrów: liczebności, rozpowszechnienia i rozrodu.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-12-11

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok

Podsystem PMŚ