Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej kopią danych dotyczących Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (baza źródłowa funkcjonuje w Uniwersytecie Adama Mickiewicza (UAM)). Dane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF), Warunki atmosferyczne (AC), Warunki meteorologiczno-geograficzne (MF) i Hydrografia (HY) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF, AC, MF oraz HY dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines, D2.8.III.13-14 INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines oraz D2.8.I.8 Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6320/monit-integrated

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP), który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest dostarczanie danych o stanie reprezentatywnych geoekosystemów Polski (z uwzględnieniem ich geo- i bioróżnorodności), mechanizmach ich funkcjonowania, tendencjach krótko- i długookresowych zmian zachodzących w nich pod wpływem zmian klimatu i działalności człowieka, rodzaju i charakterze zagrożeń geoekosystemów. ZMŚP ma charakter kompleksowy, traktujący środowisko przyrodnicze jako system złożony zarówno z komponentów biotycznych i abiotycznych pozostających ze sobą we wzajemnych powiązaniach ekologicznych. Przedmiotem monitoringu są wybrane zlewnie jako geoekosystemy reprezentatywne dla zróżnicowanych pasmowo struktur krajobrazowych Polski. Program ZMŚP jest programem monitoringu funkcjonowania geoekosystemów (krajobrazów). Służy zachowaniu struktury krajobrazowej Polski. Pod względem metodologicznym program ZMŚP opiera się na koncepcji funkcjonowania systemu, realizuje założenia zachowania georóżnorodności i bioróżnorodności całego kraju. Podstawowym obiektem badań w ZMŚP jest zlewnia rzeczna (jeziorna), w zasięgu której zlokalizowane są testowe powierzchnie badawcze, ujmujące możliwie wszystkie typy ekosystemów badanego krajobrazu. Podstawą realizacji programu ZMŚP jest dobrze zorganizowany system pomiarowy w Stacjach Bazowych oraz sprawny system informatyczny. Stacje Bazowe powinny gwarantować uzyskanie wieloletnich serii obserwacyjnych.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-11-27

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok

Podsystem PMŚ