Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring gatunków i siedlisk morskich

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy danych SI MGiSM prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6325/monit-species-habitats-marine

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk morskich, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wdrożenia monitoringu gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich jest sprostanie wymogom polskiego i paneuropejskiego prawodawstwa, dzięki któremu, wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych morskich służą do śledzenia skuteczności działań ochronnych. Monitoring gatunków i siedlisk polskich obszarów morskich swym zasięgiem obejmuje gatunki i siedliska przyrodnicze związane z obszarami morskimi, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000. Prowadzenie monitoringu jest obowiązkiem wynikającym z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651) o ochronie przyrody, która implementuje zapisy Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej).

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: 2018-10-31

Data modyfikacji zbioru: 2023-12-11

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok

Podsystem PMŚ