Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring jakości powietrza – Stężeń zanieczyszczeń

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane pochodzą ze zbiorów GIOŚ raportowanych do Komisji Europejskiej (KE) w zakresie monitoringu jakości powietrza, które gromadzone są w Repozytorium danych Europejskiej Agencji Środowiska (CDR EEA). Dane źródłowe dotyczące monitoringu jakości powietrza gromadzone są w dziedzinowej bazie danych GIOŚ JPOAT 2.0. Dane raportowane zostały przekształcone zgodnie z modelami INSPIRE w zakresie tematów Urządzenia do monitorowania środowiska (EF), Warunki atmosferyczne (AC), Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz Jednostki sprawozdawcze (AM) w wersjach schematów 4.0. Wytyczne techniczne dla tematów EF, AC oraz AM dostępne są w specyfikacjach D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines, D2.8.III.13-14 INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines oraz D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6317/monit-air-aqd

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu jakości powietrza – stężeń zanieczyszczeń, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska na potrzeby realizacji art. 88-90 ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych transponujących przepisy dyrektyw UE 2008/50/WE i 2004/107/WE. Obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, monitoring tła miejskiego pod kątem WWA w PM10, pomiary na stacjach tła zanieczyszczenia atmosfery: stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA w PM10 oraz rtęcią w stanie gazowym, pomiary składu chemicznego pyłu PM2,5, pomiary prekursorów ozonu; pomiary EMEP i GAW (WMO) i HELCOM.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2023-12-06

Częstotliwość aktualizacji zbioru: 1 rok