Nazwa zbioru:

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring promieniowania jonizującego – Stężenia Cs-137 w glebie

Historia utworzenia zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych

Dane źródłowe pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego – Stężenia Cs-137 w glebie. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do monitorowania środowiska (EF) w wersji schematu 4.0. Wytyczne techniczne dla tematu EF dostępne są w specyfikacji D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines.

Unikalny identyfikator zbioru

http://inspire.gios.gov.pl/dataset/PL.ZIPOS.6313/monit-soil-Cs-137

Dostęp do danych

  Usługa pobierania danych predefiniowanych

Opis zbioru:

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu stężenia Cs-137 w glebie, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest dostarczanie danych dotyczących powierzchniowej warstwy gleby w Polsce pod względem rozkładu depozycji cezu-137 oraz stężeń radionuklidów naturalnych w powierzchniowej warstwie gleby. Uzyskane dane umożliwią ocenę stanu radiologicznego powyższego elementu środowiska i oceny stopnia ewentualnego narażenia populacji i środowiska na promieniowanie jonizujące z tego źródła. Program pomiarowy tego zadania przewiduje pomiary metodą spektrometryczną próbek gleby pobranej w punktach zlokalizowanych w stacjach i posterunkach IMGW-PIB. Pomiary Cs-137 (fakultatywnie – naturalnych izotopów promieniotwórczych) prowadzone są zgodnie z zadaniami placówek specjalistycznych.

Więcej informacji

Data utworzenia zbioru: ---

Data modyfikacji zbioru: 2022-06-13

Częstotliwość aktualizacji zbioru: raz na dwa lata